เทอร์โมสตัท อิตาลี

รายละเอียด

มีช่วงอุณหภูมิ 110oC, 220oC, 300oCผลิตภัณฑ์